Raportointi

  • Print

Raportointi voi alkaa kun tutkimus on sulketunut ja tutkimuksen vertailut on laskettu. Vertailut lasketaan automaattisesti tutkimuksen sulkeuduttua. Jos tutkimus suljetaan käsin, on Tutkimus-sovelluksen Tee-toiminnolla laskettava vertailut.

Raportointi suoritetaan Raportointi-sovelluksessa.

Pääasialliset raportointimallit ovat:

  • A. Vastausjakaumat erillisinä palkkeina. Antaa selkeän ja yksityiskohtaisen kuvan jokaisesta vastauksesta. Jakauman voi ottaa koko tutkimuksesta tai suodattaa jonkun taustamuuttujan mukaan.

  • B. Vastausjakauma yhdistettynä palkkina. Antaa monipuolisen kuvan vastauksista. Mahdollistaa samanaikaisen vertailun eri vuosien tai eri taustamuuttujien suhteen.

  • C. Keskiarvot taulukoituna. Voidaan saada tiiviitä raportteja, joissa vertaillaan tuloksia ja niiden kehitystä taustamuuttujien tai ajan suhteen. Keskiarvot eivät kuitenkaan paljasta erimielisyyksiä yhtä hyvin kuin jakaumaraportit.

  • D. Keskiarvot yksinkertaisena palkkina. Mahdollistaa samanlaisest vertailut kuin B-kohdan jakaumapalkki mutta yksinkertaisemmassa muodossa.

  • D. Keskiarvojen viivagrafiikat. Näillä voidaan saada havainnollistetuksi tarkemmin eroja eri taustamuuttujien välillä.

  • E. Vapaat tekstivastaukset. Kooste eri kysymysten vapaiden tekstikenttien sisällöstä.

  • F. Taulukkolaskentaan siirrettävät tiedot jatkojalostusta varten. Useimmista raporteista saadaan raportille tulostettu tieto pelkistettynä taulukkona, joka mahdollistaa omien raporttien kehittelyn. Tällä tavalla voidaan esimerkiksi keräta vuosittain ydintiedot tutkimuksesta omaan taulukkoon ja kehittää sitä kautta itse haluamiaan aikasarjoja. Näihin voidaan lisätä omia selitteitä.

  • G. Sanapilvi. Raportille kerätään tekstivastauksissa eniten mainitut sanat. Pituuksista riippuen sanapilveen mahtuu n. 15-25 sanaa. Enemmän mainitut sanat ovat vahvemmalla fontilla. Käytössä on muokattava suodatin, joka tällä hetkellä poistaa erilaiset partikkelit sanojen joukosta.

  • E. Aihemalli. Raportilla tekstivastaukset jaetaan kahdeksaan esimääriteltyyn aiheeseen sisältönsä perusteella. Raportin palkkeja vertailemalla voidaan tutkia, että puhutaanko tietyissä organisaatioissa esim. johtamiseen tai työilmapiiriin liittyvistä asioista enemmän kuin jossain toisessa.

Raportteja voidaan tulostaa koko tutkimuksesta viraston johdolle. Eri alaorganisaatioille voidaan tulostaa heitä koskevat suodatatut raportit. Jos organisaatio on todella iso ja tulostettavia yksiköitä ja raportteja tulee satoja tai tuhansia, kannattaa kysyä mahdollisuutta niiden tuottamiseen toimittajan lisäpalveluna.

Raportille voidaan saada erilaista vertailutietoa. Esimerkiksi osastokohtaiselle raportille saadaan vertailutiedoksi koko viraston tulos. Viraston tulosta voidaan verrata koko valtioon tai haluttuun vertailuryhmään. Vertailuryhmä on samantyyppisten virastojen ryhmä, jolle on laskettu yhteenvetotulokset.