VMBaro kehityskyselyn tuloksia

VMBarolla keskeinen rooli asiakkaiden toiminnan kehittämisessä

VMBarolla (valtion henkilöstötutkimus) organisaatiot voivat mitata ja seurata henkilöstönsä työtyytyväisyyttä, lähiesimiestensä johtamistyötä ja sen onnistumista sekä valtion palkkausjärjestelmän toimivuutta käytännössä.

VMBaron tietosisällön hyödyntäminen on keskeinen osa johtamisen kehittämistä. Virastot saavat tukea toimintansa parantamiseen myös vertailutiedon avulla. Hallinnonaloja ja koko valtiota koskevien selvitysten ja analyysien tekeminen on välttämätön osa tiedolla johtamista ja johtamisen uudistumista.

Palkeet ja Vetokonsultit selvittivät asiakkaiden tyytyväisyyttä VMBaroon vuodenvaihteessa. Selvityksessä kysyttiin miten asiakkaat käyttävät työtyytyväisyystietoa ja miten he kokevat VMBaron nykypalvelun sekä kysymysten käytettävyyden. Kyselyyn vastasi yli sata eri rooleissa toimivaa henkilöä.

Fiilismittauksesta lisäapua toiminnan johtamiseen

Asiakkaat käyttävät selvityksen perusteella VMBaroa erityisesti yleisen ilmapiriin mittaamiseen ja johtamisen kehittämiseen. Yhtenä keskeisenä kyselymahdollisuuksia laajentavana ja parantavana uudistuksena nähtiin fiilismittari, jota voisi käyttää vuoden aikana useammin tyytyväisyyden mittaukseen. Suurin osa vastaajista näki parhaaksi tavaksi tehdä fiilismittauksen kerralla koko henkilökunnalle. Vastaajat tekisivät mieluiten fiiliksen mittausta 2-4 kertaa vuodessa. Lisäksi tunnistettiin tarve tehdä fiilismittaus organisaation muutostilanteiden yhteydessä.

Asiakkaat esittivät runsaasti kehityskohteita

Selvityksessä saatiin runsaasti VMBaron kysymyksiin kohdistuvia kehitysehdotuksia. Erityisesti häirintä- ja palkkauskysymykset herättivät kommentteja. Häirintää koskeviin kysymyksiin toivottiin selkeyttä, erityisesti määrittelyä siitä, mikä on häirintää ja mikä ei. Pallkkauskysymyksiä ei taas nähty erityisen tarpeellisiksi, koska palkkaukseen vaikuttamismahdollisuudet arvioitiin rajalliseksi.

Keskeinen kehitystarve on kyselyn pituus, joka tällä hetkellä koetaan liian laajaksi. 

Asiakkaiden mahdollisuus omiin lisäkysymykset koettiin tärkeiksi ja myös avovastausmahdollisuus nähtiin tarpeelliseksi. Nämä mahdollisuudet täytyy säilyttää.  Vastaajien anonymiteetin säilyttämistä pidettiin erittäin tärkeänä. Avovastauksien osalta nähtiin tarpeelliseksi säilyttää vastaajien tietosuoja ja anonymiteetti. Tällä on vaikutusta mm. siihen miten avovastausten tietoja raportoidaan ja käsitellään asiakkaalla.

Järjestelmän ja raportoinnin käyttökokemuksen parantaminen tärkeää

Järjestelmän käytettävyyteen toivottiin myös parannuksia. VMBaron käyttöliittymään esitettiin parannusehdotuksia vastaamisen sujuvoittamiseksi. Kyselyn mobiiliversiota toivottiin myös.

Raporttien käytettävyyttä haluttiin parantaa visuaalisuutta kehittämällä. Lisäksi osa raporteista on vähän käytettyjä, joten nykyisin käytössä olevia raportteja voidaan kyselyn perusteella tiivistää, sillä osa nykyisistä raporteista on jäänyt vähälle käytölle. Lisäksi esitettiin tarpeita sille, että virasto voisi saada tiedon itselleen raportoinnin toteuttamiseksi.

Kyselyn perusteella tietoa raportoidaan pääasiassa koko viraston henkilöstölle ainakin päätulosten osalta, mutta tarkemmat tiedot raportoidaan lähinnä vain esimiehille tai HR:lle. 

”Kaiken kaikkiaan asiakkaat näkivät VMBaron avulla saatavan työtyytyväisyystiedon tärkeäksi kehittämisen välineeksi. Tällä tehdyllä kyselyllä saatua tietoa tarvitaan ja käytetään jatkokehittämisen tarkemmassa määrittelyssä”, sanoo VMBaron kehittämisestä vastaava kehityspäällikkö Heikki Asikainen.

Lataa tämä tiivistelmä pdf-muodossa.

Koko tutkimusraportin (25 sivua) voi tilata tästä linkistä
Tilaan tutkimusraportin

VMBaro/Sovellus

VMBaro virastopääkäyttäjän ohjelman käynnistys

 Valtion virastojen työtyytyväisyystutkimukset

Kirjaudu VMBaro käyttäjänä

Kirjautuminen kielikäännöksillä

Ruotsi

Englanti

Valtion ulkopuoliset erityistapaukset BARO yritys

Kirjaudu BARO käyttäjänä

VMBaron työtyytyväisyystutkimus

Työtyytyväisyystutkimuksen kysymykset

VMBaron työtyytyväisyystutkimus sisältää kahdeksan kysymysosiota:

 1. Esimiestyö ja johtaminen
 2. Työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet
 3. Palkkaus
 4. Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen
 5. Työyhteisön toimintakulttuuri
 6. Työ- ja toimintaympäristö
 7. Vuorovaikutus ja viestintä sekä
 8. Työnantajakuva ja arvot.

Varsinaisia työtyytyväisyyskysymyksiä on 43 kpl.

Tutustu kysymyspatteristoon tästä >>

Tutustu englanninkieliseen kysymyspatteristoon tästä
(VMBaro Job Satisfaction Survey, questions in english) >>

Tutustu ruotsinkieliseen kysymyspatteristoon tästä
(VMBaro arbetstrivselsenkäten, frågor på svenska) >>

Kunkin pääkysymysosion kohdalla kysytään avokysymyksillä parannustoimenpide-ehdotuksia osion sisältämiin asioihin.

Summaindekseinä VMBarossa lasketaan Innovointikyvykkyysindeksi, Työyhteisöindeksi ja Johtajuusindeksi.

Tutustu summaindeksien sisältöön tästä >>

Organisaatiot voivat lisätä omia kysymyksiään ja määritellä itse mahdollisia taustamuuttujiaan. Tutkimuksen lopussa on lisäkysymyksiä, jotka koskevat tehtäväkiertohalukkuutta, työpaikanvaihtoaikeita, toimitilaa, epäasiallista käytöstä ja häirintää, työhyvinvointia ja työyhteisön vahvuuksia ja heikkouksia.

 

VMBaro-työtyytyväisyystutkimuksen uudistukset

 

VMBaron kysymyspatteristoa uudistettiin v. 2016. Yksittäiset kysymykset ja kysymysosiot ovat VMBarossa osittain vertailukelpoiset aiempiin vuosiin, mutta erityisesti summamuuttujissa "Johtaminen" sekä "Työnantajakuva ja arvot" vertailua edellisiin vuosiin ei ole mielekästä tehdä.

VMBaron v. 2016 uudistusinfon aineisto on koottu VM:n sivustolle.


Vuonna 2018 kysymyspatteristoon muutettiin epäasiallisen käytöksen ja häirinnän kysymykset omaksi osiokseen M, joka sisältää myös tarkentavia kysymyksiä. Uusi osio on raportoitavissa v. 2018 tutkimuksista alkaen. Työhyvinvointia sekä työyhteisön heikkouksia ja vahvuuksia kuvaavat kysymykset ovat erikseen kysymysosiossa L2.

 

Vuonna 2020 tutkimukseen otettiin mukaan seitsemän uutta kysymystä. Kysymyksen tärkeyttä koskeva tiedustelu poistettiin. Otsikko "1. Johtaminen" muutettiin otsikoksi "1. Esimiestyö ja johtaminen". Kolme uusista kysymyksistä (1.8, 1.9, 1.10) koskevat esimiestyötä ja johtamista. Neljä uutta kysymystä (L3.1, L3.2, L4.1 ja L42) liittyvät työhyvinvointiin.

 

Vuonna 2021 otettiin käyttöön uudet häirintäkysymykset. Uudet häirintäkysymykset perustuvat Tilastokeskuksen työolotutkimukseen ja uudet kysymykset mahdollistavat täten myös nykyistä laajemman vertailukelpoisuuden jatkossa VMBaron ja työolotutkimuksen välillä.

 

 

Raportit

Raportointi-sovelluksesta organisaatio saa keskeiset valmisraportit toiminnan ja johtamisen kehittämisen tueksi.

Lisää raportoinnista on VMBaro-ohjeissa >>

 

Työtyytyväisyystutkimuksen mallitutkimukset

VMBaron työtyytyväisyystutkimuksen sisältöä ja lomaketta voi tarkastella mallitutkimuksen avulla. Saatavilla on mallit eri kieliversioille (suomi, ruotsi ja englanti) sekä vertailun vuoksi myös vanhan kysymyspatteriston mukaiset mallipohjat.

Mallitutkimuksiin pääsee tästä: VMBaro - Mallitutkimukset >>
 

 

Moniportaisen valintalistan tekeminen

Moniportainen valinta on usein kätevä monitasoisessa organisaatiossa vastaajan oman organisaation löytämiseksi. Jos viraston organisaatiossa on esimerkiksi 3 osastoa ja niiden alla alaosastoja niin vastaaja voi valita ensin osaston ja sen jälkeen hänelle näytetään vain tuon valitun osaston alla olevat alaosastot.

Moniportaista valintaa varten luodaan kutakin tasoa vastaavat valintalistat, esimerkiksi Osasto ja Alaosasto. Alaosasto kytkentään Osastoon asettamalla Alaosaston  kenttään Ylävalintalista ylemmän organisaation valitalista eli esimerkissä Osasto. Sen lisäksi jokaiselle Alaoston riville tulee merkitä se Osasto, mihin alaosasto kuuluu.

 

 

Pikaohjevinkit

Oletko:

a) (viraston uusi pääkäyttäjä) tekemässä viraston ensimmäistä uutta tutkimusta

 1. Ensimmäinen kohta:

  Read more: Pikaohjevinkit