3 Valintalistojen muokkaus

Valintalistat ovat vastausvaihtoehtojen luetteloita. Valintalista voi olla virastokohtainen luettelo, esimerkiksi viraston osastot tai mielipideasteikko 1-5. Valintalistoja käytetään sekä taustamuuttujissa, joiden mukaan raportteja voidaan ryhmitellä ja eritellä että vastausarvoissa, joiden mukaan voidaan laskea indeksiarvoja.

Valintalistat voivat olla:

 • virastokohtaisia, joita voi vapaasti lisätä ja muuttaa
 • yhteisiä, jotka ovat virastojen käytettävissä, mutta joita voi muuttaa vain järjestelmän pääkäyttäjät

Valintalistalla on tunnus, nimi ja virasto. Kunkin valintalistan alla näkyvät vastausvaihtoehdot valintalistariveinä. Valintalistoja voidaan kytkeä hierarkisesti toisistaan riippuvaksi "ylävalintlista"-kentän avulla.

Valintalistan (yläosa) kentät ovat:;
 • Tunnus. Käyttäjän antama tunnniste, joka kuitenkin alkaa aina viraston tunnuksella,
 • Selite. Valintalistan kuvaus (esim. "Viraston osastot")
 • Ylävalintalista. Tarpeellinen vain hierakisesti kytketyillä valintalistoilla (esim. Osasto / Alaosasto), alempi kytketään tällä ylempään.
 • Osallistuja. Viraston tunnus
 • Rivi. Valintalistan järjestysnumero
 • Passiivi. Koko valintalista voidaan passivoida. Käytetään esimerkiksi vanhentuneessa organisaatiolistassa, joka on kokonaan korvattu uudella. Saadaan vanhat pois sekoittamasta valintalistojen ylläpitoa. Vanhat saadaan näkyviin ottamalla Passiivi-kentän oletushakuehto pois.

Valintalistariveillä on kentät:

 • Tunnus. Valintalistarivin tunnuksien on oltava saman organisaation eli viraston sisällä erilaisia eli yksiselitteisiä. Raporteilla käytetään raporteista riippuen joko tunnuksia tai selitteitä. Vastausvaihtoehtoina voidaan kysymysrivillä ilmoitetun alatyypin mukaan näyttää joko tunnus tai selite. Katso huomautus alla.
 • Lukuarvo. Tarpeellinen vain niillä valintalistoiilla, joista lasketaan indeksiarvoja.
 • Selite. Vaihtoehdon nimi, joka näkyy vastaajalle vastauslomakkeen alasvetovalikkona (combobox).
 • Rivi. Rivi -kenttään annetaan numero, jonka avulla ohjelma järjestää valintalistarivit haluttuun järjestykseen.
 • Ylävalintalistarivi. Tarpeen vain hierarkisesti kytketyillä valintalistoilla. Se ylemmän valintalistan rivin tunnus, johon alavalintalista on kytketty. kts kohta 3.4.2 Moniportaisen valintalistan tekeminen.
 • Väri. Ei käytetä taustamuuttujille (organisaatiot). Tarpeellinen vain niillä vastausvaihtoehdoilla, joita raportoidaan graafisina jakaumapalkkeina, palkin väri tulee tästä.
 • Olento. Tarpeellinen vain poikkeusvirastoilla ns. Tahti-siirtoa varten. Tässä tehdään valintalistarivin ja organisaation välinen kytkentä siinä tapauksessa, että valintalistalla on riveinä organisaatioita, joilla on VMBarossa oma vhsvir -koodi.
 • Passiivi. Rivi passivoidaan, jolloin sitä ei enää näytetä vastausvaihtoehtona. Esimerkisi poistunut organisaatio voidaan passivoida.

HUOMAUTUS. Samaa valintalistaa voidaan käyttää eri vuosien tutkimuksessa. Jos valintavaihtoehdon tunnuksen vaihtaa, se vaihtuu myös kaikkiin aiempiin tutkimuksiin. Yleensä sillä eti ole merkitystä, koska aiemmat vuodet näkyvät joka tapauksessa kehitysraporteissa oikein. Ongelma tulee esille vain jos vertaa muutoksen jälkeistä raporttia vanhaan edellisen vuoden raporttiin.

Kuva. Valintalista-sovelluksella tehtävä taustakysymyksiä koskeva oma valintalista.