VMBaron työtyytyväisyystutkimus

Työtyytyväisyystutkimuksen kysymykset

VMBaron työtyytyväisyystutkimus sisältää kahdeksan kysymysosiota:

  1. Esimiestyö ja johtaminen
  2. Työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet
  3. Palkkaus
  4. Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen
  5. Työyhteisön toimintakulttuuri
  6. Työ- ja toimintaympäristö
  7. Vuorovaikutus ja viestintä sekä
  8. Työnantajakuva ja arvot.

Varsinaisia työtyytyväisyyskysymyksiä on 43 kpl.

Tutustu kysymyspatteristoon tästä >>

Tutustu englanninkieliseen kysymyspatteristoon tästä
(VMBaro Job Satisfaction Survey, questions in english) >>

Tutustu ruotsinkieliseen kysymyspatteristoon tästä
(VMBaro arbetstrivselsenkäten, frågor på svenska) >>

Kunkin pääkysymysosion kohdalla kysytään avokysymyksillä parannustoimenpide-ehdotuksia osion sisältämiin asioihin.

Summaindekseinä VMBarossa lasketaan Innovointikyvykkyysindeksi, Työyhteisöindeksi ja Johtajuusindeksi.

Tutustu summaindeksien sisältöön tästä >>

Organisaatiot voivat lisätä omia kysymyksiään ja määritellä itse mahdollisia taustamuuttujiaan. Tutkimuksen lopussa on lisäkysymyksiä, jotka koskevat tehtäväkiertohalukkuutta, työpaikanvaihtoaikeita, toimitilaa, epäasiallista käytöstä ja häirintää, työhyvinvointia ja työyhteisön vahvuuksia ja heikkouksia.

 

VMBaro-työtyytyväisyystutkimuksen uudistukset

 

VMBaron kysymyspatteristoa uudistettiin v. 2016. Yksittäiset kysymykset ja kysymysosiot ovat VMBarossa osittain vertailukelpoiset aiempiin vuosiin, mutta erityisesti summamuuttujissa "Johtaminen" sekä "Työnantajakuva ja arvot" vertailua edellisiin vuosiin ei ole mielekästä tehdä.

VMBaron v. 2016 uudistusinfon aineisto on koottu VM:n sivustolle.


Vuonna 2018 kysymyspatteristoon muutettiin epäasiallisen käytöksen ja häirinnän kysymykset omaksi osiokseen M, joka sisältää myös tarkentavia kysymyksiä. Uusi osio on raportoitavissa v. 2018 tutkimuksista alkaen. Työhyvinvointia sekä työyhteisön heikkouksia ja vahvuuksia kuvaavat kysymykset ovat erikseen kysymysosiossa L2.

 

Vuonna 2020 tutkimukseen otettiin mukaan seitsemän uutta kysymystä. Kysymyksen tärkeyttä koskeva tiedustelu poistettiin. Otsikko "1. Johtaminen" muutettiin otsikoksi "1. Esimiestyö ja johtaminen". Kolme uusista kysymyksistä (1.8, 1.9, 1.10) koskevat esimiestyötä ja johtamista. Neljä uutta kysymystä (L3.1, L3.2, L4.1 ja L42) liittyvät työhyvinvointiin.

 

Vuonna 2021 otettiin käyttöön uudet häirintäkysymykset. Uudet häirintäkysymykset perustuvat Tilastokeskuksen työolotutkimukseen ja uudet kysymykset mahdollistavat täten myös nykyistä laajemman vertailukelpoisuuden jatkossa VMBaron ja työolotutkimuksen välillä.

 

 

Raportit

Raportointi-sovelluksesta organisaatio saa keskeiset valmisraportit toiminnan ja johtamisen kehittämisen tueksi.

Lisää raportoinnista on VMBaro-ohjeissa >>

 

Työtyytyväisyystutkimuksen mallitutkimukset

VMBaron työtyytyväisyystutkimuksen sisältöä ja lomaketta voi tarkastella mallitutkimuksen avulla. Saatavilla on mallit eri kieliversioille (suomi, ruotsi ja englanti) sekä vertailun vuoksi myös vanhan kysymyspatteriston mukaiset mallipohjat.

Mallitutkimuksiin pääsee tästä: VMBaro - Mallitutkimukset >>