VMBaro - Uutta

1/2023 (19.2.2023)

Vuoden 2023 alusta tehtiin virastoilta tulleiden toiveiden perusteella pieniä uudistuksia häirintäkysymysten asetteluun. Kysymykset kohdistuvat nyt entistä vahvemmin kuluneen 12 kuukauden tarkastelujaksoon.

Muokatut kysymykset otsikon 'M Epäasiallinen käytös ja häirintä' alla ovat:

 • M5 Oletko joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallasi, esim. asiakkaiden tai työtovereiden taholta viimeksi kuluneiden 12 kk aikana?

 • M5T Kuvaile kokemaasi väkivaltaa tai sen uhkaa

 • M6 Oletko joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi työpaikallasi, esim. asiakkaiden, työtovereiden tai esimiehen taholta kuluneiden 12 kk aikana?

 • M6.1 Kenen taholta häirintää on esiintynyt?

 • M6T Kuvaile kokemaasi seksuaalista häirintää

 • M7 Oletko joutunut työpaikallasi muun häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun kohteeksi esim. asiakkaiden tai työtovereiden taholta viimeksi kuluneiden 12 kk aikana?

 • M7T Kuvaile kokemaasi häirintää tai epäasiallista kohtelua

 • M8 Oletko joutunut työsi vuoksi häirinnän tai vihapuheiden kohteeksi sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa tai muualla verkossa viimeksi kuluneiden 12 kk aikana?

 • M8T Kuvaile kokemaasi häirintää tai vihapuhetta

 

2/2022 (13.9.2022) 

VMbaroon lisätty kuudes uusi indeksi (i.6)

Indeksillä on tarve saada tietoa valtion sisäisestä työnantajakuvasta. Indeksi koostuu kahdesta kysymyksestä: 

 • 8.2 Olen sitoutunut työnantajani tavoitteisiin
 • 8.3 Tunnen työpaikkani arvot

  

1/2022 (24.3.2022) 

Ajankohtaista VMBarossa

Koko valtion työtyytyväisyystulokset 2021

VMBaron työtyytyväisyystutkimuksen koko valtion vuoden 2021 tulosten kooste ja analyysiraportti on julkaistu ja on käytettävissä Palkeiden sivustolla https://www.palkeet.fi/palvelut/vmbaro-valtion-henkilostotutkimus/vmbaro-tulokset-valtiolla.html.

 

Viraston käyttäjätiedot ajan tasalle

On tärkeää varmistaa, että viraston tietoja pääsee tarkastelemaan vain siihen oikeutetut henkilöt. Käyttäjätietojen ajantasaisuus on olennaista myös tiedon kulun kannalta, sillä ajankohtaistiedotteet pääkäyttäjille lähetetään VMBaro-järjestelmässä voimassa oleviin sähköpostiosoitteisiin.

 

Pääkäyttäjä: tarkistathan VMBaro-järjestelmästä, että virastosi kaikki käyttäjätiedot ovat ajan tasalla!

Tietoa VMBarosta ja yhteystiedot ovat Palkeiden sivustolla https://www.palkeet.fi/palvelut/vmbaro-valtion-henkilostotutkimus.html ja http://www.vmbaro.fi-sivustolla.

 

3/2021 (29.6.2021)

VMBaro-tiedon hyödyntämistä tuetaan uusilla indekseillä

Uudistuksen taustaa

Kesällä 2020 VMBaroon lisättiin uusia kysymyksiä mm. johtamisesta. Jo aiemmin 2016 kysymykset oli perusteellisesti uudistettu. Uudistusten vuoksi oli tehtävä uusi tilastoanalyysi ja indeksien tarkistus.

Nykyiset viralliset indeksit (johtajuusindeksi, innovointikyvykkyysindeksi, työyhteisöindeksi) on nähty tarpeelliseksi tarkistaa tehtyjen muutosten johdosta.

Ehdotus uusista indekseistä perustuu faktorianalyysiin. Analyysin lisäksi indeksien sisältämien muuttujien valinnassa on tarve ottaa huomioon myös indeksien ymmärrettävyyttä, käytettävyyttä sekä tulevia kyselyn kehittämistarpeita. Virastoja haastateltiin uusien indeksien käytettävyydestä, jotta saatiin kuvaa myös siitä miten tarpeelliseksi ja käyttökelpoisiksi uudet indeksit virastoissa nähtiin.

Uudet indeksit otetaan käyttöön rinnakkain nykyisten indeksien (3 kpl) kanssa. Tämä tarkoittaa, että uudet ja nykyiset indeksit ovat tietyn siirtymäajan käytössä molemmat. Eli tällöin molempien indeksien mukaan on mahdollista raportoida VMBaro-tietoa.

Uudet indeksit lisätään käytettäväksi jo vuoden 2021 tutkimuksissa nykyisten indeksien rinnalla.

Uudet indeksit ovat

 • i.1 Oma työ
 • i.2 Työyhteisön oikeudenmukaisuus
 • i.3 Esimiestyö
 • i.4 Johtaminen
 • i.5 Palkkaus

Pääkysymyksen 1 Esimiestyö ja johtaminen pääkysymysindeksiin lasketaan mukaan vuoden 2020 kysymysuudistuksessa mukaan otetut kysymykset 1.8 Johto tekee hyviä ja oikeita päätöksiä, 1.9 Johdon strategiset linjaukset (resurssit, järjestelmät, prosessit, jne.) tukevat tavoitteiden saavuttamista ja 1.10 Voin luottaa työyhteisömme johtoon.

Uudet kysymykset 1.8, 1.9. ja 1.10 lasketaan mukaan kokonaistyötyytyväisyysindeksiin Y Työtyyväisyys yhteensä.

Vertailuja varten on olemassa pääkysymysindeksi 1.2016 ja kokonaistyytyväisyysindeksi Y.2016, joihin uusia kysymyksiä 1.8, 1.9 ja 1.10 ei lasketa mukaan.

Indeksit on laskettu jälkikäteen uudestaan kaikille vuosien 2020-2021 jo tehdyille tutkimuksille, joissa uudet kysymykset 1.8, 1.9 ja 1.10 ovat olleet mukana, minkä johdosta Y ja 1 luvut ovat muuttuneet verrattuna aiemmin järjestelmästä otettuihin raportteihin.

 

2/2021 (15.6.2021)

Vuonna 2021 otettiin käyttöön uudet häirintäkysymykset. Uudet häirintäkysymykset perustuvat Tilastokeskuksen työolotutkimukseen ja uudet kysymykset mahdollistavat täten myös nykyistä laajemman vertailukelpoisuuden jatkossa VMBaron ja työolotutkimuksen välillä.

Uudet kysymykset otsikon 'M Epäasiallinen käytös ja häirintä' alla ovat:

 • M5 Oletko joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallasi, esim. asiakkaiden tai työtovereiden taholta?
 • M5.1 Onko tällaisia tapauksia ollut viimeksi kuluneiden 12 kk aikana?
 • M5T Kuvaile kokemaasi väkivaltaa tai sen uhkaa
 • M6 Oletko joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi työpaikallasi, esim. asiakkaiden, työtovereiden tai esimiehen taholta?
 • M6.1 Kenen taholta häirintää on esiintynyt?
 • M6.2 Onko häirintää ollut viimeksi kuluneiden 12 kk aikana?
 • M6T Kuvaile kokemaasi seksuaalista häirintää
 • M7 Oletko joutunut työpaikallasi muun häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun kohteeksi esim. asiakkaiden tai työtovereiden taholta?
 • M7.1 Onko häirintää ollut viimeksi kuluneiden 12 kk aikana?
 • M7T Kuvaile kokemaasi häirintää tai epäasiallista kohtelua
 • M8 Oletko joutunut työsi vuoksi häirinnän tai vihapuheiden kohteeksi sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa tai muualla verkossa viimeksi kuluneiden 12 kk aikana?
 • M8T Kuvaile kokemaasi häirintää tai vihapuhetta

 

1/2021 (12.3.2021) 

Ajankohtaista VMBarossa

Koko valtion työtyytyväisyystulokset 2020

VMBaron työtyytyväisyystutkimuksen koko valtion vuoden 2020 tulosten kooste ja analyysiraportti on julkaistu ja on käytettävissä Palkeiden sivustolla https://www.palkeet.fi/palvelut/vmbaro-valtion-henkilostotutkimus/vmbaro-tulokset-valtiolla.html.

 

Viraston käyttäjätiedot ajan tasalle

On tärkeää varmistaa, että viraston tietoja pääsee tarkastelemaan vain siihen oikeutetut henkilöt. Käyttäjätietojen ajantasaisuus on olennaista myös tiedon kulun kannalta, sillä ajankohtaistiedotteet pääkäyttäjille lähetetään VMBaro-järjestelmässä voimassa oleviin sähköpostiosoitteisiin.

 

Pääkäyttäjä: tarkistathan VMBaro-järjestelmästä, että virastosi kaikki käyttäjätiedot ovat ajan tasalla!

Tietoa VMBarosta ja yhteystiedot ovat Palkeiden sivustolla https://www.palkeet.fi/palvelut/vmbaro-valtion-henkilostotutkimus.html ja http://www.vmbaro.fi-sivustolla.

 

2/2020 (26.5.2020)

Vuoden 2020 uudistuksessa tutkimukseen otettiin mukaan seitsemän uutta kysymystä.

Otsikon Esimiestyö ja johtaminen alle lisättiin kolme uutta kysymystä:

 • 1.8 Johto tekee hyviä ja oikeita päätöksiä,
 • 1.9 Johdon strategiset linjaukset (resurssit, järjestelmät, prosessit, jne.) tukevat tavoitteiden saavuttamista
 • 1.10 Voin luottaa työyhteisömme johtoon.

Toistaiseksi näitä kysymyksiä ei lasketa mukaan indekseihin, jotta säilytämme indeksien vertailukelpoisuuden.

Otsikon L2 Työhyvinvointi, työyhteisön vahvuudet ja heikkoudet alle lisättiin neljä uutta kysymystä:

 • L3.1 Arvioi asteikolla 4-10, miten hyvin työterveyshuolto tukee työkykyäsi.
 • L3.2 Arvioi asteikolla 4-10, miten hyvin nykyinen terveytesi (fyysinen ja psyykkinen) mahdollistaa työtehtäviesi tekemisen.
 • L4.1 Arvioi asteikolla 4-10, miten hyvin työsuojelutoiminta tukee työturvallisuuttasi.
 • L4.2 Arvioi asteikolla 4-10, miten turvalliseksi (fyysisesti ja psyykkisesti) koet olosi työpaikalla.

Otsikko 1. Johtaminen muutettiin otsikoksi 1. Esimiestyö ja johtaminen.

Kysymyksen tärkeyttä koskeva tiedustelu poistettiin.

 

1/2020 (11.5.2020)

VMBaron kehittämisen keskustelutilaisuuden videomateriaali 6.5

Virastojen kanssa pidettiin 6.5 keskustelutilaisuus jossa esiteltiin VMBaron kehittämisen näkymiä ja pienimuotoisempia, vuonna 2020 tehtäviä muutoksia.

Virastoilta kerättiin näkemyksiä myös häirintäkysymysten uudistamisesta, fiilis-mittarin tarpeesta ja laajemmista muutostarpeista vuodelle.

VMBaron kehittämiseen annettiin runsaasti näkemyksiä ja keskustelu oli vilkasta. Oheisen videon avulla voit seurata tilaisuuden sisällön.

https://dreambroker.com/channel/l8sjzqhu/086q3ea4

Ennakkomateriaalit: VMBaron kehittäminen (pdf)

 

3/2019 (27.11.2019)

Vuoden 2019 tutkimukset tulee päättää viimeistään 31.12.2019 

Raportit koko valtion työtyytyväisyydestä tuotetaan Palkeissa vuoden 2020 alussa. On tärkeää, että kaikki vuonna 2019 tutkimuksensa tehneet virastot ovat mukana valtion työtyytyväisyys -raporteissa. Virastojen tulee huolehtia, että työtyytyväisyystutkimukset päättyvät viimeistään 31.12.2019, jotta tiedot saadaan mukaan koko valtion raportointiin mahdollisimman pian vuoden vaihteen jälkeen.

Ovatko virastosi käyttäjätiedot ajan tasalla?

VMBaron pääkäyttäjä, käythän tarkastamassa järjestelmästä, että virastosi kaikki käyttäjätiedot ovat ajan tasalla ja passivoit käyttöoikeudet henkilöiltä, jotka eivät toimi enää VMBaron käyttäjinä. Voit myös lisätä uusia henkilöitä virastosi käyttäjiksi. Ohjeita käyttäjätietojen muokkaamiseen on VMBaro-sivustolla. Käyttöoikeusasioissa ja muissa VMBaro-asioissa palvelemme myös sähköpostitse: vmbaro(at)palkeet.fi 

Lisätietoa VMBarosta löytyy Palkeiden sivustolta https://www.palkeet.fi/palvelut/vmbaro-valtion-henkilostotutkimus.html ja www.vmbaro.fi -sivustolta. 

 

2/2019 (26.3.2019)

Analyysiraportti valtion henkilöstön työtyytyväisyydestä vuonna 2018 on julkaistu. Lue lisää: 
https://www.palkeet.fi/palvelut/vmbaro-valtion-henkilostotutkimus/vmbaro-tulokset-valtiolla.html

Palkeet kehittää analyysiraportin sisältöä jatkossa osana muuta VMBaron kehittämistä. 

1/2019 (31.1.2019)

Koko valtion työtyytyväisyystulokset 2018

VMBaron työtyytyväisyystutkimuksen koko valtion vuoden 2018 tulosten kooste on julkaistu ja on käytettävissä Palkeiden sivustolla https://www.palkeet.fi/palvelut/vmbaro-valtion-henkilostotutkimus/vmbaro-tulokset-valtiolla.html. Analyysiraportti v. 2018 julkaistaan kevään 2019  aikana.

Viraston käyttäjätiedot ajantasalle

On tärkeää varmistaa, että viraston tietoja pääsee tarkastelemaan vain siihen oikeutetut henkilöt. Käyttäjätietojen ajantasaisuus on olennaista myös tiedon kulun kannalta, sillä ajankohtaistiedotteet pääkäyttäjille lähetetään VMBaro-järjestelmässä voimassa oleviin sähköpostiosoitteisiin. 

Pääkäyttäjä: tarkistathan VMBaro-järjestelmästä, että virastosi kaikki käyttäjätiedot ovat ajan tasalla! 

Tietoa VMBarosta ja yhteystiedot ovat Palkeiden sivustolla https://www.palkeet.fi/palvelut/vmbaro-valtion-henkilostotutkimus.html ja www.vmbaro.fi -sivustolla. 

 

3.12.2018

VMBaron kehittäminen jatkuu Palkeissa 

VMBaro -valtion henkilöstötutkimus siirtyi Palkeiden hallinnoitavaksi lokakuussa 2018. VMBaron ja sen raportoinnin kehittäminen kytketään Palkeissa jatkossa osaksi HR-järjestelmien kehittämistä. Kehittämissuunnitelmat tarkentuvat kevään 2019 aikana. 

Tietosuojaseloste 

VMBaron uusittu tietosuojaseloste on VMBaro-sivustolla (www.vmbaro.fi/yhteystiedot). Mikäli organisaatio kerää henkilöstötutkimuksessaan tietoa yksittäisistä henkilöistä näiden toiminnan arvioimiseksi (esim. Esimiesbarometri), toimii virasto näiden tietojen osalta rekisterinpitäjänä ja vastaa tietojen käsittelytoimista ja oman tietosuojaselosteen laatimisesta. Malliselostetta tähän voi kysyä Palkeista: vmbaro(at)palkeet.fi. 

Vuoden 2018 tutkimukset päättymään 31.12. 

Palkeet koostaa VMBaron vuosiraportit koko valtion työtyytyväisyydestä heti vuoden 2019 alussa. Virastojen tulee huolehtia, että tutkimukset päättyvät viimeistään 31.12.2018. Näin tiedot saadaan mukaan koko valtion raportointiin mahdollisimman pian vuoden vaihteen jälkeen. 

Lisätietoa VMBarosta ja yhteystiedot: Palkeiden sivustolla  ja VMBaro-sivustolla

 

25.9.2018

Uusia ominaisuuksia

Tutustu VMBaron uusiin ominaisuuksiin:
- Uudet raportit Sanapilvi ja Aihemalli Raportointi-sovelluksessa
- Vastaaja voi jatkaa tutkimukseen vastaamista myöhemmin
- Englanninkielisen tutkimuksen käännöksiä on selkeytetty

VMBaro siirtyy 1.10.2018 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen (Palkeet)

VMBaron hallinnointi siirtyy Valtiokonttorista 1.10.2018 Palkeiden vastuulle. Siirto ei aiheuta käyttökatkoja VMBaron käyttöön tai virastojen tutkimuksiin.

Lokakuun alusta alkaen käyttöoikeus- ym. pääkäyttäjäasioissa virastoja palvelee Palkeet, sähköposti: vmbaro(at)palkeet.fi (osoite toimii 1.10. alkaen).

Huom. Siirron vuoksi ajalla 28.9-2.10. 2018 pääkäyttäjiä pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan Vetokonsultteihin: vmbaro(at)vetokonsultit.fi.

Lisätietoja (27.9. saakka): vmbaro(at)valtiokonttori.fi

31.5.2018

Uutta raportoinnissa

Tutustu VMBaron uusiin raportointimahdollisuuksiin järjestelmässä:

 • Avovastaukset Tekstivastaukset-raportille aakkosjärjestyksessä, mikä parantaa sanallisten vastausten käsittelyn luottamuksellisuutta.
 • Uudet raportit tulosten paremmuusvertailuun: TV-1 tutkimusvertailu (vertailu koko valtion tietoihin) ja TV-2 laaja tutkimusvertailu (mahdollisuus vertailuryhmien tarkasteluun).

Viraston käyttäjätietojen päivitys

Pääkäyttäjä: tarkista VMBaro-järjestelmästä, että virastosi kaikki käyttäjätiedot ovat ajan tasalla. Näin varmistat, että virastosi tietoja pääsee tarkastelemaan vain siihen oikeutetut henkilöt. Käyttäjätietojen ajantasaisuus on tärkeää myös tiedon kulun kannalta, sillä ajankohtaistiedotteet pääkäyttäjille lähetetään VMBaro-järjestelmässä oleviin sähköpostiosoitteisiin. 

VMBaro ei kerää henkilötietoja tutkimuksista

VMBaron tutkimuksista ei muodostu henkilörekisteriä, sillä niissä ei kerätä henkilötietoa ja vastaaminen on anonyymia. Järjestelmän sisäisistä virastopääkäyttäjistä kerätään ylläpidon mahdollistamiseksi nimi ja sähköpostiosoite. Valtiokonttori hallinnoi em. virastopääkäyttäjien käyttöoikeuksia eikä tietoja käytetä muuhun tarkoitukseen tai luovuteta eteenpäin.

 

22.1.2018

Uudistuksia epäasiallisen käytöksen kysymyksiin

VMBaron työtyytyväisyystutkimuksen epäasiallisen kohtelun kysymyksen rakenteeseen on tehty uudistuksia. Tutkimuksessa on uusi kysymysosio M, jossa kysymykset jakautuvat tarkentavasti epäasialliseen käytökseen, häirintään ja seksuaaliseen häirintään. Työhyvinvointia sekä työyhteisön heikkouksia ja vahvuuksia kuvaavat kysymykset ovat nyt omana osionaan kohdassa L2. Työtyytyväisyystutkimuksen kysymyspatteristo on kokonaisuudessaan VMBaro-sivustolla, kohdassa Työtyytyväisyystutkimus.

VMBaron koko valtion raportit julkaistu

Koosteraportit v. v2017 VMBaron työtyytyväisyystutkimusten tiedoista koko valtion osalta ovat Valtiokonttorin sivustolla.

 

30.11.2017

Uusia ominaisuuksia raportoinnissa

VMBaroon on syksyn 2017 aikana toteutettu muutamia raportointiin liittyviä parannuksia: parhaimmat ja huonoimmat kysymykset, tärkeimmiksi koetut kysymykset sekä missä kysymyksissä ollaan eniten samaa ja eri mieltä. Vertailuryhmien tietoja saa nyt myös useammalta raportilta.

Uudistuksia vuonna 2018

Työtyötyytyväisyystutkimukseen on tulossa uudistuksia vuoden 2018 tutkimuksista alkaen:

 • Epäasiallisen kohtelun kysymys jakaantuu jatkossa epäasialliseen käytökseen, häirintään ja seksuaaliseen häirintään.
 • Tehtäväkiertohalukkuus, työpaikan vaihtoaikomus sekä epäasiallinen käytös ja häirintä ilmoitetaan raporteilla jatkossa prosenttilukuna (kyllä-vastanneiden %-osuus), aiemman indeksiluvun sijaan.


Koko valtion raportointi

Valtiokonttori tekee koko valtion VMBaron vuosiraportit alkuvuonna 2018. Vuoden 2017 VMBaro-työtyytyväisyystutkimukset tulisi laittaa päättymään vuoden 2017 loppuun mennessä, jotta tiedot ovat koko valtion raportoinnissa mukana mahdollisimman pian vuoden vaihteen jälkeen.

 

24.8.2017

Vuoden 2017 tutkimukset päättyviksi viimeistään 31.12.2017

VMBaro-työtyytyväisyystutkimukset tulisi toteuttaa virastoissa ko. tutkimusvuoden aikana välillä 1.1.-31.12. On tärkeää, että kaikki 2017 vuonna tutkimuksen tehneet virastot ovat Valtiokonttorin tuottamassa koko valtion tietojen raportoinnissa mukana  mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen.

Pientä uudistusta vuoden 2018 kysymyspatteristoon

Vuoden 2017 aikana havaitsimme, että uusitun kysymyspatteriston Epäasiallisen kohtelun -kysymys jäi erittäin tulkinnanvaraiseksi. Olemme saaneet kevään aikana paljon hyviä ehdotuksia kysymyksen uudelleen muotoilemiseksi. Tarkoitus on, että vuoden 2018 patteristossa on uusittu muotoilu käytössä.

Kuinka tulosten purkaminen sujuu virastossanne?

VMBaron tulosten avulla virastot saavat arvokasta tietoa viraston työhyvinvoinnin tilasta kehittämistoimien toteuttamisen tueksi. Tulosten raportoinnissa on luottamuksellisuus erittäin tärkeää ja minimivastausmäärä on 5 henkilöä vastaajien anonymiteetin turvaamiseksi. VMBaron suositus on, että avovastauksista laadittaisiin aihekohtaisia koosteita, joita käsitellään yhteisissä purkutilaisuuksissa.

Virastot voivat hyödyntää purkutilaisuuksissaan VMBaron tulosten käsittelyyn ja kehittämistyön käynnistämiseen  Valtiokonttorin sivustolla olevaa opasta, josta on saatavilla myös pikaohje.

Ovatko virastosi käyttäjätiedot ajan tasalla?

VMBaron pääkäyttäjä, käythän tarkastamassa järjestelmästä, että virastosi kaikki käyttäjätiedot ovat ajan tasalla ja poistat henkilöt, jotka eivät toimi enää VMBaron käyttäjinä. Voit myös lisätä uusia henkilöitä virastosi käyttäjiksi. Ohjeita käyttäjätietojen muokkaamiseen on VMBaro-sivustolla.

Jos virastosi pääkäyttäjä on vaihtunut, voit ottaa yhteyttä Valtiokonttoriin: vmbaro(at)valtiokonttori.fi.

 

24.5.2017

Valtiokonttori on julkaissut tiivistetyn analyysiraportin VMBaron keskeisimmistä koko valtion henkilöstön työtyytyväisyystuloksista. Lue lisää Valtiokonttorin verkkosivuilta.

 

16.2.2017

Valtiokonttori tekee valtiotason ja hallinnonalojen vuosiraportit edelliseltä tutkimusvuodelta heti vuodenvaihteen jälkeen. On tärkeää, että kaikki ko. vuonna tutkimuksen tehneet virastot ovat aineistossa ajoissa mukana. VMBaro-työtyytyväisyystutkimukset tulisi toteuttaa ko. tutkimusvuoden aikana välillä 1.1.-31.12. Näin valtion ja hallinnonalojen raporttien tuottaminen päästään aloittamaan mahdollisimman pian vuoden vaihduttua.

2.11.2016

Vuoden 2016 loppuun mennessä lähes kaikki VMBaroa käyttävät virastot ovat tehneet työtyytyväisyyskyselyn uudistetulla kysymyspatteristolla. Raportoinnissa on selvästi nähtävissä, että kysymysten uusi muotoilu on vaikuttanut tuloksiin, mikä näkyy erityisesti kohdissa Johtaminen ja Työnantajakuva ja arvot. Johtamisen osalta tulokset ovat todennäköisesti aiempaa alemmalla tasolla rakenteen muuttumisen vuoksi, Työnantajakuva ja arvot -summamuuttujan osalta tilanne on päinvastainen.

Suosittelemme, että vuoden 2016 osalta aloitetaan uudet aikasarjat. Tulosten analysoinnissa kannattaa kiinnittää nyt erityistä huomioita siihen, että suoraa vertailua aiempiin vuosiin ei ole mielekästä tehdä.

 

1.7.2016

VMBaro-henkilökyselyjärjestelmä siirtyi 1.7.2016 alkaen valtiovarainministeriöltä Valtiokonttorin hoidettavaksi. Järjestelmän pääkäyttäjyys sekä käyttäjätuki siirtyivät Valtiokonttoriin, mutta valtiovarainministeriö osallistuu edelleen ohjaajana järjestelmän kehittämistyöhön.

Lisätietoja saat osoitteesta vmbaro(at)valtiokonttori.fi

Yhteyshenkilöt löydät Yhteystiedot-sivulta.